Regulamin i Cennik Usług Mediacyjnych SENSIVIA

Niniejszy Regulamin obowiązuje po wyrażeniu przez Strony obopólnej zgody na rozwiązanie wynikłego między nimi sporu w drodze mediacji przy udziale Kancelarii SENSIVIA reprezentowanego przez mediatora sądowego Patrycję Dorsz vel Drożdż.

Przed przystąpieniem do postępowania mediacyjnego Strony powinny zapoznać się Regulaminem i Cennikiem Usług Mediacyjnych SENSIVIA.

Mediacje pozasądowe

W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z Regulaminu i Cennika Kancelarii Mediacyjnej lub Strony uzgadniają indywidualnie koszt mediacji przed jej rozpoczęciem.
Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) pokrywają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

Mediacje z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, rówieśnicze

Opłata Rezerwacyjna  – 100,00 zł.
Opłata Rezerwacyjna wchodzi w skład całościowej opłaty za mediację. W przypadku nie stawienia się na mediacje  Opłata Rezerwacyjna nie jest zwracana.

Mediator może zadecydować o zdjęciu Opłaty Rezerwacyjnej.

Mediacje rodzinne nie obejmujące kwestii majątkowych

Pojedyncza sesja mediacyjna trwająca 90 minut- 300,00 zł
Opracowanie projektu Ugody – 100 zł

Każda mediacja może zostać wyceniona przez mediatora w sposób indywidualny biorąc pod uwagę możliwości Stron oraz stopień skomplikowania sprawy.

Mediacje z zakresu prawa cywilnego, sąsiedzkie, rówieśnicze
Ceny mogą być ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości uczestników.
Pojedyncza sesja mediacyjna trwająca do 90 -120 minut- 300,00 zł
Opracowanie projektu Ugody – 100 zł
Spotkanie w celu podpisania ugody po odbytych posiedzeniach mediacyjnych – 100,00 zł

Mediacja rodzinna określona wartością przedmiotu sporu, podział majątku wspólnego
(Ceny mogą być ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości uczestników)

Pojedyncza sesja mediacyjna trwająca do 2 godzin- 300,00 zł
Każda kolejna godzina spotkania w jednej sesji – 100,00 zł
Dodatkowo odpłatność w wysokości 1 % wartości sporu (jednak nie mniej niż 200 zł )

Mediacja gospodarcza, pracownicza lub biznesowa nie określona wartością przedmiotu sporu
Ceny mogą być ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz ilości uczestników. Poniższe stawki są orientacyjne.

Sesja mediacyjna pierwsza 300,00 zł
Kolejne sesje mediacyjne trwające do 2 godzin – 500,00 zł
Każda kolejna godzina spotkania w jednej sesji – 100,00 zł
Przygotowanie Ugody – 200,00 zł
Spotkanie w celu podpisania Ugody – 200,00 zł

Dodatkowo pokrycie kosztów dojazdu do siedziby klienta w odległości powyżej 100 km od Wrocławia.

Mediacja gospodarcza, pracownicza lub biznesowa określona wartością przedmiotu sporu
(Ceny mogą być ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości uczestników)

Sesja mediacyjna pierwsza 300,00 zł
Kolejne sesje mediacyjne trwające do 2 godzin – 500,00 zł
Każda kolejna godzina spotkania w jednej sesji – 100,00 zł
Dodatkowo odpłatność w wysokości 1 % wartości sporu (jednak nie mniej niż 300 zł )

Mediator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalania kosztów mediacji biorąc pod uwagę stopień skomplikowania, ilość uczestników, możliwości Stron oraz rodzaj przedmiotu sporu. 

Konsultacja dotycząca sprawy spornej telefoniczna lub stacjonarna 45 minutowa – 100,00 zł 

Wydanie duplikatu Ugody lub zaświadczenia – 50,00 zł + koszty wysyłki

Dodatkowe informacje i ewentualne koszty dotyczące procesu mediacyjnego pozasądowego

Zasady odwoływania sesji:Sesję można odwołać bezpłatnie na 24 h przed terminem wizyty lub poprzez zmianę terminu na inny dostępny w ciągu 7 najbliższych dni, jeśli jest taka możliwość. W przeciwnym razie obowiązuje opłata rezerwacyjna w wysokości 100,00 zł. Każda sytuacja jest traktowana indywidualnie.

Termin przygotowania projektu Ugody Mediacyjnej wynosi maksymalnie 7 dni, chyba, że okoliczności przyczynią się do wydłużenia procesu przygotowywania projektu, o czym Mediator niezwłocznie poinformuje Strony. 

Mediacja pozasądowa rozpoczyna się na wniosek Stron złożony ustnie lub pisemnie (na przykład drogą e-mail lub przez Formularz Kontaktowy zawarty na stronie https://mediacje-rodzinne.eu/kontakt-z-mediatorem-rodzinnym-we-wroclaw/. Mediacja przybiera bieg w chwili rozpoczęcia czynności przygotowawczych. Strony mogą złożyć pisemny Wniosek o Mediację lub wyrazić obopólną wolę uczestnictwa w procesie mediacji drogą e-mail, przez Formularz Kontaktowy, bądź wyrażając swoją wolę ustnie lub telefonicznie przed Mediatorem. 

Wniosek o przeprowadzenie mediacji do pobrania

Umowa o Mediacje może zostać zawarta ustnie bądź pisemnie w Kancelarii Mediacyjnej lub przed rozpoczęciem procesu mediacyjnego poprzez wysłanie drogą e-mail skanu podpisanej Umowy o Mediację.

W przypadku mediacji pozasądowej Mediatora wybierają Strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do Mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą Stroną. Mediator kontaktuje się z drugą Stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania lub dokonują wyboru terminu poprzez Kalendarz Rezerwacji https://mediacje-rodzinne.eu/rezerwacja-terminu/ Mediator informuje Strony ustnie lub pisemnie o akceptacji zaproponowanego terminu lub proponuje inny dostępny termin spotkania.

Mediacja odbywa się w siedzibie Kancelarii Mediacyjnej we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15 lub w innym neutralnym miejscu uzgodnionym przez Strony i Mediatora. W przypadku mediacji biznesowych istnieje możliwość przeprowadzenia sesji w siedzibie Klienta lub innym wskazanym neutralnym miejscu.

Istnieje możliwość zrealizowania sesji mediacyjnej on-line. W tym celu Strony wyrażają taką wolę dokonując rezerwacji terminu oraz wspólnie z Mediatorem określając sposób realizacji sesji mediacyjnej on-line. Należy zapoznać się z Regulaminem RODO oraz przepisami stanowiącymi o bezpieczeństwie poufnych danych w przebiegu procesu mediacyjnego.

Koszt, długość trwania, ilość oraz forma sesji, a także przebieg Mediacji Pozasądowej traktowany może być indywidualnie biorąc pod uwagę rodzaj sprawy, stopień skomplikowania, ilość uczestników, przedmiot sporu, wartość przedmiotu sporu, miejsce i czas mediacji, ograniczenia i możliwości Stron.
Koszty mediacji realizowanych poza siedzibą Kancelarii Mediacyjnej SENSIVIA mogą uwzględniać dodatkowe koszty związane z dojazdem Mediatora do miejsca odbywania się sesji bądź konsultacji lub noclegiem.

Koszty mediacji Strony ponoszą w uzgodniony przez siebie, akceptowalny dla wszystkich uczestników postępowania sposób: po połowie, w równych bądź nierównych częściach lub jedna ze Stron może ponieść całkowity koszt postępowania.

Opłata Rezerwacyjna wnoszona jest w chwili rezerwacji terminu sesji mediacyjnej lub zawarcia Umowy o Mediację i obejmuje czynności przygotowawcze, czynności administracyjne, kontakt z drugą Stroną postępowania mediacyjnego, konsultacje telefoniczne i drogą e-mail oraz czynności związane z przygotowaniem projektu Ugody. Opłata Rezerwacyjne jest niezależna od wyniku sprawy oraz od zgody lub braku zgody na mediację innych uczestników postępowania. Opłata Rezerwacyjna nie jest zwracana w chwili wycofania się z procesu lub nie stawienia w wyznaczonym terminie jednego lub wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego. Opłata Rezerwacyjna jest bezzwrotna i jest zaliczana w koszt mediacji, chyba, że do spotkania mediacyjnego nie dojdzie w wyniku odwołania sesji mediacyjnej ze strony Mediatora lub Strony odwołają mediację w czasie dłuższym, niż 24 godziny. Opłatę Mediacyjną Strony wnoszą dzieląc się po połowie, w równych częściach lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy sobą. Mediator może podjąć decyzję o zniesieniu opłaty rezerwacyjnej.

Opłatę Rezerwacyjną w kwocie 100,00 zł należy wnieść przed rozpoczęciem procesu mediacyjnego na numer konta Instytutu Rozwoju Sensivia 64 1050 1575 1000 0092 7330 5681 w tytule wpisując „Opłata rezerwacyjna – mediacje {Imię i nazwisko}” lub poprzez płatności elektroniczne na stronie Instytutu Rozwoju Sensivia https://instytut-rozwoju-sensivia.eu/produkt/mediacje-rodzinne/

Proces mediacyjny może być prowadzony przy współudziale drugiego mediatora. Wówczas koszt postępowania mediacyjnego wzrasta od 50 % do 100 % kwoty podstawowej. Chcąc uczestniczyć ko-mediacji Strony powinny wyraźni wyrazić taką wolę, a po obu Stronach postępowania powinna zaistnieć zgodność co do akceptacji osoby drugiego Mediatora.

Opłaty za mediacje Strony wnoszą w uzgodniony z mediatorem sposób przelewem bankowym przed sesją mediacyjną, przed spotkaniem lub po spotkaniu mediacyjnym gotówką, kartą lub w inny uzgodniony z mediatorem sposób. Numer konta do przelewu: Sensivia 64 1050 1575 1000 0092 7330 5681 w tytule wpisując „Opłata za mediacje {Imię i nazwisko}”. Opłaty można dokonać również poprzez płatności elektroniczne na stronie Instytutu Rozwoju Sensivia https://instytut-rozwoju-sensivia.eu/produkt/mediacje-rodzinne/

W przypadku mediacji określonych wartością przedmiotu sporu – kwoty dodatkowe wynikające z wartości przedmiotu sporu mogą zostać ustalone indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania, ilości uczestników, możliwości Stron lub innych okoliczności.

W przypadku sesji mediacyjnych z określoną wartością przedmiotu sporu w chwili poinformowania przez Mediatora o wysokości opłat za Mediacji i zaakceptowaniu jej przez Strony – płatności w pełnej uzgodnionej wysokości należy dokonać przed kolejną sesją mediacyjną przelewem na podany w Regulaminie numer konta w tytule wpisując „Opłata za mediacje – {Imię i nazwisko}”.

W przypadku braku zgodności co do wartości przedmiotu sporu – Strony we własnym podejmują się jej określenia poprzez powołanie stosownych biegłych ponosząc koszty dokonania wyceny poprzez biegłych lub ekspertów zewnętrznych we własnym zakresie. Istnieje również możliwość sporządzenia wyceny przez współpracującego z kancelarią radcy prawnego za dodatkową opłatą.

W procesach mediacyjnych określonych wartością przedmiotu sporu oraz procesach mediacyjnych gospodarczych i biznesowych niezbędne jest wcześniejsze podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji oraz wpłacenie zaliczki.

Brak stawiennictwa w obopólnie uzgodnionym terminie sesji w czasie krótszym niż 24 godziny skutkuje dokonaniem opłaty w wysokości 50 % uzgodnionej kwoty za sesję mediacyjną.

____________________________________________________________________

Mediacje sądowe

W przypadku mediacji sądowej – sąd wyznacza Mediatora z listy stałych mediatorów sądowych lub Strony postepowania dokonują wyboru Mediatora z listy dostępnej na stronie internetowej, w siedzibie Sądu Okręgowego lub z rzetelnego źródła informacji stanowiącego o tym, iż wybrany Mediator znajduje się na liście Mediatorów Stałych. Po otrzymaniu zlecenia przeprowadzenia mediacji z Sądu – Mediator kontaktuje się ze Stronami w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w mediacji oraz zapraszając na spotkanie. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz określone koszty postępowania mediacyjnego. Jeśli w postępowaniu sądowym uczestniczą pełnomocnicy – Mediator może kontaktować się z pełnomocnikami Stron, którzy także po wyrażeniu takiej woli uczestników postępowania – mogą wziąć udział w mediacji.

Strony w trakcie postępowania sądowego mogą zwrócić się do Mediatora z Wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, o czym powinny poinformować sąd oraz pełnomocników.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji do pobrania

Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek Stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu rozstrzygnięciu sporu.

Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że Strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują Strony. Po przeprowadzeniu mediacji, Mediator zobowiązany jest przekazać do sądu protokół z mediacji. Jeśli zawarta została ugoda, mediator również przekazuje ją do Sądu. Po uprawomocnieniu ugody mediacyjnej, proces sądowy zostaje zakończony.

Zarówno w mediacji pozasądowej oraz sądowej Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie (art. 18315 k.p.c.), na podstawie którego można prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Koszty mediacji sądowych:

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie Mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne -100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

Zwrotowi podlegają też wydatki Mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł)

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

Opłaty za mediacje Strony wnoszą w uzgodniony pomiędzy sobą sposób przelewem bankowym przed sesją mediacyjną lub przed spotkaniem mediacyjnym gotówką lub kartą. Numer konta do przelewu: Sensivia 64 1050 1575 1000 0092 7330 5681 w tytule należy wpisać: „Opłata za mediacje {Imię i nazwisko lub Sygnatura sprawy}”.
Co do zasady Strony dzielą się kosztami mediacji po połowie, chyba, że uzgodnią pomiędzy sobą inaczej.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, Strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), Strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.
Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Szczegółowy opis Usług Mediacyjnych oraz sposobu przebiegu procesu mediacyjnego dostępny są na stronie internetowej https://mediacje-rodzinne.eu/ oraz w artykule https://mediacje-rodzinne.eu/jak-dotrzec-do-mediatora-krok-po-kroku/

______________________________________________________________

Sposób płatności za usługi mediacyjne

Opłata za proces mediacyjny, Opłata Rezerwacyjna, zaliczka na poczet prowadzonego postępowania może zostać dokonana poprzez wpłatę na konto SENSIVIA Sensivia 64 1050 1575 1000 0092 7330 5681 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz rodzaj usługi), poprzez stronę https://instytut-rozwoju-sensivia.eu/kategoria-produktu/mediacje-sensivia/ w zakładce Sklep lub w trakcie spotkania w Kancelarii gotówką bądź kartą. Koszt postępowania, forma i warunki dokonania opłaty powinny zostać uzgodnione przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego oraz zaakceptowane przez Strony.

Zapraszam serdecznie do podjęcia działań na rzecz budowania porozumienia poprzez mediację.

Patrycja Dorsz vel Drożdż

Wniosek o przeprowadzenie mediacji do pobrania

SENSIVIA Mediacje Coaching Terapia Szkolenia Patrycja Dorsz vel Drożdż
email: biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu
www.mediacje-rodzinne.eu
www.instytut-rozwoju-sensivia.eu
Facebook: MediacjeSensivia
Tel. 517090215