REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.instytut-rozwoju-sensivia.eu

       I. Definicje

 • Sprzedawca/Usługodawca– INSTYTUT ROZWOJU SENSIVIA, dostępny pod adresem internetowym instytut-rozwoju-sensivia.eu oraz www.mediacje-rodzinne.eu, prowadzony jest przez Patrycję Dorsz vel Drożdż prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SENSIVIA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6971996761, REGON 300876438, os. Tadeusza Rejtana 56/5, 64-100 Leszno.
 • Regulamin– niniejszy regulamin; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient/Kupujący– osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży, umowę dotyczącą realizacji usług lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
 • Konsument– rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Towar– kurs online dostępny w wersji elektronicznej, sesja online będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 • Usługa– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 • Produkt– Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.instytut-rozwoju-sensivia.eu, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona– Usługodawca i Klient.
 • Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.instytut-rozwoju-sensivia.eu.
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.instytut-rozwoju-sensivia.eu /regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

 1. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.
 2. Produkty e-booki, webinary oraz kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku PDF lub zostanie przesłany drogą elektroniczną w sposób określony w opisie produktu.
 3. Produkty fizyczne – książki lub inne produkty dostępne w Sklepie Internetowym są sprzedawane w formie papierowej lub w innej formie określonej w opisie produktu.
 4. Wszystkie Towary zapisane na nośniku materialnym oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

IV. Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies..
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny https://mediacje-rodzinne.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies-sensivia/
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 2. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt IX Polityka Prywatności.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 4. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

V. Składanie i przyjmowanie Zamówień

 1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia,
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.

6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia lub produkt spełniający podobne kryteria. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

VI. Zasady dostarczania Zamówień.

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Towary mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
  Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w następujący sposób:
  a. Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta lub produkt zostanie przesłany drogą elektroniczną.
  b. Przy wyborze opcji płatności “Przelew bankowy” lub „Przelew on – line” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
  c. Za pośrednictwem usługodawców świadczących usługi kurierskie lub pocztowe wskazane w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem których w momencie dokonywania zakupu podjęta jest współpraca przez Sprzedawcę. W takim przypadku Kupujący winien zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję wyboru dostawy spośród dostępnych możliwości; Dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem wybranego usługodawcy przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie około 3-7 dni roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia i może nie być zależna od Sprzedawcy. Opcja ta jest dostępna dla produktów fizycznych np. drukowanej książki. Sprzedawca zapewnia, iż dołoży wszelkich starań ze swojej strony aby produkt dotarł do Kupującego w możliwie najszybszym terminie. Sprzedający może dokonywać zmian w opcjach dostawy i zmieniać usługodawców świadczących usługi kurierskie lub pocztowe, o czym poinformuje na stronie Sklepu.

VII. Zasady i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 94 1950 0001 2006 0090 1907 0002
 6. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
 7. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
  Płatność poprzez system płatności internetowych Tpay.com należących do spółki Krajowy Integrator Płatności S. A., Przelew Bankowy, płatności BLIK oraz usług płatniczych imoje ING Bank Bank Śląski S. A.

W celu dokonania płatności poprzez system Tpay Kupujący postępuje zgodnie z regulaminem wykonywania płatności przez system TPay zawartym na stronie https://tpay.com/regulaminy Jest to system intuicyjny prowadzący Kupującego zgodnie z procedurą realizowania płatności. Po wybraniu opcji Przelewy Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe serwisu www.Tpay.com gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.

W celu dokonania płatności poprzez BLIK lub system imoje ING Banku Śląskiego S. A. Klient postępuje zgodnie z regulaminem dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu imoje. Klient może złożyć Zlecenie Płatnicze dotyczące Płatności wyłącznie po dokonaniu akceptacji Regulaminu. Zawarcie Umowy o Płatność następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta. Klient jest informowany przez Operatora Płatności w formie wiadomości email o etapach realizacji Płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu imoje znajduje się na stronie: https://data.imoje.pl/docs/imoje_regulamin_platnosci.pdf

II. Wpłata na konto Sprzedającego.
W celu skorzystania z tej formy płatności Klient dokonuje wpłaty na konto Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej opcji oraz dokonanie transakcji lub wpłaty na konto Sprzedającego. Numer konta do dokonania wpłaty oraz tytuł przelewu zostanie podany Kupującemu w chwili wyboru opcji „przelew” drogą elektroniczną lub poprzez powiadomienie na stronie Sklepu. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto Sprzedającego.

VIII. Koszt dostawy

 1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
  W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł;
  ii. W przypadku dostawy za pośrednictwem usługodawców pocztowych lub kurierskich w sposób określony w opisie produktu.

IX. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej lub listownej przed jego upływem. Adres elektroniczny służący do złożenia Odstąpienia od umowy to biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu. Adres wysyłki oświadczenia o odstąpieniu w formie listownej to SENSIVIA Patrycja Dorsz vel Drożdż, os. Tadeusza Rejtana 56/5, 64-100 Leszno. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  świadczenia usług rozpoczętych (na przykład po rozpoczęciu szkolenia on line, sesji coachingowej lub realizacji warsztatu);
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

X. Tryb postępowania Reklamacyjnego

 1. Wybrane produkty posiadają gwarancję. Jeśli produkt podlega gwarancji – informacja taka zawarta jest w opisie Produktu na stronie Sklepu. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w gwarancji i wysyłane wraz z produktem bądź wysyłane drogą elektroniczną w chwili dokonania zakupu.
 2. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie lub e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

XI. Polityka prywatności

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest SENSIVIA prowadzona przez Patrycję Dorsz vel Drożdż z siedzibą przy ulicy Tadeusza Rejtana 56/5, 64-100 Leszno, NIP 6971996761. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności pod adresem https://mediacje-rodzinne.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies-sensivia/.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
  będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
  B. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Data opublikowania Regulaminu 16. 03. 2019 r.