SENSIVIA
Regulamin i Cennik Usług Mediacyjnych

Niniejszy skrócony regulamin obowiązuje po wyrażeniu przez Strony obopólnej zgody na rozwiązanie wynikłego między nimi sporu w drodze mediacji przy udziale Kancelarii SENSIVIA reprezentowanego przez mediatora sądowego Patrycję Dorsz vel Drożdż.

Mediacje pozasądowe

W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) pokrywają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

W celu zarezerwowania terminu sesji mediacyjnej Strony zobowiązane są pokryć koszt Opłaty Rezerwacyjnej w wysokości 100,00 zł poprzez link do płatności lub na konto SENSIVIA 64 1050 1575 1000 0092 7330 5681  (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek “Opłata Rezerwacyjna”). Opłata rezerwacyjna wchodzi w skład opłaty całościowej za mediację.

Szczegółowy Cennik oraz Regulamin Mediacji  SENSIVIA znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje i ewentualne koszty dotyczące procesu mediacyjnego

Proces mediacyjny może być prowadzony przy współudziale drugiego mediatora. Wówczas koszt postępowania mediacyjnego wzrasta od 50 % do 100 % kwoty podstawowej.

Brak stawiennictwa w obopólnie uzgodnionym terminie sesji oraz odwołanie wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny skutkuje koniecznością dokonania opłaty w wysokości 100,00 zł lub przy wycenie indywidualnej opłatą równą 50 % uzgodnionej kwoty za sesję mediacyjną.

W przypadku mediacji określonych wartością przedmiotu sporu – kwoty dodatkowe wynikające z wartości przedmiotu sporu mogą zostać poddane negocjacjom.

W przypadku braku zgodności co do wartości przedmiotu sporu – strony we własnym podejmują się jej określenia poprzez powołanie stosownych biegłych ponosząc koszty  dokonania wyceny poprzez biegłych lub ekspertów zewnętrznych we własnym zakresie. Istnieje również możliwość sporządzenia wyceny przez współpracującego z kancelarią radcy prawnego za dodatkową opłatą.

W procesach mediacyjnych określonych wartością przedmiotu sporu oraz procesach mediacyjnych gospodarczych i biznesowych niezbędne jest wcześniejsze podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji oraz wpłacenie zaliczki.

Mediacje sądowe

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne -100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł)

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.


Szczegółowy opis przebiegu procesu mediacyjnego jest dostępny na stronach internetowych  https://mediacje-rodzinne.eu/ , https://instytut-rozwoju-sensivia.eu/produkt/mediacje-rodzinne/, udostępniane na życzenie Stron oraz w artykułach na blogu m. in. https://mediacje-rodzinne.eu/jak-dotrzec-do-mediatora-krok-po-kroku/

Opłata za proces mediacyjny, opłata Rejestracyjna lub zaliczka na poczet prowadzonego postępowania może zostać dokonana poprzez wpłatę na konto SENSIVIA 64 1050 1575 1000 0092 7330 5681 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz rodzaj usługi), poprzez stronę https://instytut-rozwoju-sensivia.eu/ w zakładce Sklep lub w trakcie spotkania w Kancelarii gotówką bądź kartą. Koszt postępowania, forma i warunki dokonania opłaty powinny zostać uzgodnione przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego oraz zaakceptowane przez Strony.

Zapraszam serdecznie do kontaktu oraz podjęcia działań na rzecz budowania porozumienia poprzez mediację.

Szczegółowy Cennik oraz Regulamin Mediacji  SENSIVIA znajdziesz tutaj.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji pobierzesz tutaj

Dogodny termin mediacji możesz zarezerwować w Kalendarzu Rezerwacji

Patrycja Dorsz vel Drożdż