Samoświadomość jako podstawa pracy nad związkiem

Podstawą do zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności rozumienia innych osób, rozumienia ich nastrojów i zachowań oraz  reagowania na nie w harmonii ze swoim wnętrzem jest głęboka świadomość i akceptacja samego siebie.  Znajomość i umiejętność nazywania własnych emocji, samopoznanie, rozumienie samego siebie daje nam możliwość kierowania własnym życiem w sposób zgodny  z naszym wnętrzem i wyznawanym systemem wartości. Świadomy wgląd w siebie i samopoznawanie się stwarza możliwości samorozwoju, umacniania wiary we własne siły, wzmacnia poczucie pewności siebie i pomaga realizować aspiracje na miarę realnych możliwości.

W każdym związku intymnym i relacji interpersonalnej postrzeganie i rozumienie siebie odgrywa ważną rolę w osiąganiu porozumienia. Trudno jest rozwiązywać konflikty i budować relacje, kiedy brakuje nam pewności co do własnej osoby i znajomości własnych potrzeb. Oczekiwanie, iż nasz partner lub osoba pozostająca z nami w jakiejkolwiek relacji będzie odgadywała nasze intencje jest mało rozsądne i prędzej czy później utrudni wzajemne współistnienie czy współpracę.

W pracy z konfliktami dbam o każdą ważną sferę życia partnerów lub osób pozostających w relacji. Rozwiązywanie konfliktów to praca przede wszystkim nad sobą samym. To nie jest praca jednego partnera nad drugim, bądź praca nad związkiem. Poprawa relacji i porozumienie osiągamy podejmując intensywną i świadomą pracę nad własnym wnętrzem. Jakość związku i poprawa relacji z partnerem jest efektem pracy indywidualnej każdego z Was.

Gdyby zawodnicy sportowi grający w jednej drużynie przyglądali się sobie nawzajem zamiast koncentrować się na maksymalnym zaangażowaniu swojego ciała i umysłu na przyjęciu piłki i odpowiednim podaniu jej dalej, wówczas mecz skończyłby się wzajemnymi oskarżeniami, pretensjami i wielką porażką. Zawodnicy komunikują się ze sobą w celu zharmonizowania podań i zsynchronizowania ruchów po uprzedniej koncentracji na swoim ciele i celu. Wymaga to głębokiego poziomu świadomości własnej, aby móc perfekcyjnie pokierować siła i kierunkiem odebrania i rzucenia piłki.

Podobnie wygląda praca nad związkiem. Dialog i rozmowa w relacji są niczym odbijanie sobie piłeczki. To serie podań, komunikacja niewerbalna, przewidywanie swoich ruchów, ale także komunikacja pomiędzy sobą i współpraca. Podstawą pracy jest praca nad sobą i ciągłe badanie własnej świadomości. Rozróżnianie i nazywanie własnych stanów i emocji to podstawa kierowania swoim zachowaniem, życiem i sposobem prowadzenia rozmów czy rozwiązywania konfliktów.

Piszę o tym ponieważ jako coach, trener i pedagog działam w oparciu o skuteczne i profesjonalne metody pracy, które dają szansę na realną i długotrwałą zmianę. Jako uzupełnienie tradycyjnych form pracy coachingowej lub terapeutycznej polecam nieszablonową lecz nadzwyczaj skuteczną formą pracy nad sobą, którą  jest Coaching Horse czyli coaching przy udziale specjalnie przygotowanych koni oraz certyfikowanych trenerów.

Coaching Horse jako innowacyjna forma coachingu i rozwoju

Coaching Horse to innowacyjna koncepcja edukacyjna, szkoleniowa i terapeutyczna, w której konie wspomagają rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.

 

Koncepcja ta wykorzystywana jest w prowadzeniu coachingu, warsztatów rozwoju osobistego oraz szkoleń biznesowych dotyczących budowania poczucia własnej świadomości i wartości oraz podnoszenia umiejętności interpersonalnych.

Stosowana jest od kilkunastu lat w wielu krajach jako metoda rozwoju integralnego jako jedna z najskuteczniejszych form rozwoju własnej świadomości i nabywania umiejętności oparta na doświadczaniu.  To skuteczna metoda rozwoju dla każdego człowieka, poszukującego głębokich form pracy i doskonalenia umiejętności społecznych,

Istota Metody

Coaching Horse to przebywanie w przestrzeni z koniem i doświadczanie siebie, doświadczanie czym jest świadoma obecność i komunikacja; stawianie i osiąganie celów, motywacja, współpraca, kontrola emocji, umiejętność wywierania wpływu poprzez swój model komunikacji w miejsce zewnętrznych atrybutów.

W tym procesie ważna jest samoświadomość i otwarcie na autoanalizę. Szkolenie  jest opowieścią o tym jak się komunikujesz w świecie ludzi,  jakie budujesz relacje,  jakie lęki Tobą kierują, jakie odczuwasz niezaspokojone potrzeby i pragnienia. Dowiesz się jak budujesz i jaką jakość nadajesz relacjom. Jest to początek wyznaczania kierunku zmian i pierwszy poważny krok do prawdziwej przemiany.

Forma  i organizacja pracy

Praca coachingowa może przebiegać indywidualnie, w parach, w małych grupach w zależności od tego, czy chcesz pracować indywidualnie, czy jest to praca z Twoim partnerem czy warsztat z innymi uczestnikami. Warsztaty mogą przebiegać w formie jedno lub dwudniowych  sesji albo cyklu warsztatów połączony z pogłębioną analizą istotnych obszarów rozwoju oraz sesjami coachingu indywidualnego. Optymalna grupa uczestników warsztatów grupowych to 8 osób. 

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują szereg działań z końmi „z ziemi” dostosowanych do indywidualnych celów ich pracy.  Praktyczne zajęcia z końmi przeplatane są refleksyjną dyskusją na temat odczuć, wniosków, strategii, zmiany, która pragniemy wdrożyć w życie osobiste lub zawodowe.

Czym nie jest Horse Coaching Horse

Warsztaty i sesje coachingowe  to nie szkolenie z wiedzy o koniach i ich psychice. Uczestnicy nie uzyskują na szkoleniu teorii i  nauki o zachowaniach koni. Nie uczą się też interpretacji języka końskiej mowy. Nie jest to szkolenie koni.  Od uczestników szkolenia nie wymaga się wiedzy o koniach ani wcześniejszych doświadczeń z końmi.

Jakie cele zrealizujesz dzięki Coaching Horse?

Innowacyjność tej metody polega na niespotykanej w innych formach szkoleń integracji pracy myśli, emocji, umysłu, intuicji, postaw i zachowań.  Nauka z końmi przebiega zawsze wielokierunkowo – konie integrują wiele sfer naszego życia jednocześnie.  Ponadto proces głębokiej przemiany rozpoczyna się podczas szkolenia i trwa nadal po jego zakończeniu, ponieważ wyjątkowość doświadczenia sprawia, że otwieramy się na zmianę.

Możemy pracować nad rozmaitymi zagadnieniami dotyczącymi Ciebie osobiście, Was jako partnerów czy w kontekście innych relacji z bliskimi Tobie osobami. Pamiętając, że jest to niezwykle intuicyjny i aktywny proces, w którym obszary do pracy mogą wyłonić się w trakcie sesji możemy przyjąć kierunek pracy, który możesz dowolnie kreować w trakcie naszej pracy. Sesje mogą dotyczyć takich tematów, jak:

 • Świadomość samego siebie – swoich potrzeb, stanów emocjonalnych, postaw, blokad wewnętrznych
 • Poczucie wartości
 • Pewność siebie
 • Relacja z partnerem
 • Budowanie relacji z innymi
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych
 • Świadome podejmowanie decyzji
 • Pokonywanie własnych ograniczeń i barier
 • Poznanie i zmiana własnych przekonań
 • Zmiana stylu reagowania na porażki
 • Stawianie i osiąganie realnych i ambitnych celów
 • Odkrywanie i kreowanie poczucia kobiecości i męskości
 • Konflikty wewnętrzne i konflikty z innymi

Jak skuteczna jest metoda pracy Coaching Horse?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, iż jest to metoda pracy coachingowej – najskuteczniejszej strategii rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych. Można sobie wyobrazić jakie efekty może nieść ze sobą połączenie tej metody pracy z współtrenerem w charakterze bezstronnego, kierującego się intuicją i pozbawionego przekonań konia. Niemalże cała praca spoczywa w rękach, umyśle, a czasami i w sercu uczestników sesji. To tutaj w bezpiecznym emocjonalnie otoczeniu mogą  dokonywać zmian, jakich mogliby nie dokonać w codziennym środowisku.

Nasze doświadczenie pokazuje, że dwudniowe warsztaty pozwalają na osiągnięcie podobnych zmian w zachowaniu i postawie uczestników, jakie można zaobserwować po kilkunastu lub więcej dniach tradycyjnych szkoleń.

Szczególnym atutem tej metody jest to, że informacja zwrotna nie jest udzielana przez trenera, czyli nie podlega ocenie drugiego człowieka, mającego własne filtry i przekonania. Feedback udzielany jest sobie samemu przez uczestnika, a dużą rolę odgrywa w tym procesie koń, który nie ma własnych ukrytych celów i żyjąc wyłącznie w chwili obecnej, „tu i teraz”, odnosi się bezpośrednio i wyłącznie do aktualnej sytuacji oraz tego, co człowiek do niej wnosi.

Ponieważ jest to szkolenie, w którym dużą rolę odgrywają silne emocje uczestnicy z reguły bardzo dobrze zapamiętują to doświadczenie. Dyskusja i refleksja, która następuje po ćwiczeniach, pozwala na przyswojenie nowych doświadczeń. W efekcie uczestnicy mają silną motywację, aby wprowadzać zmiany do swojego zachowania w życiu rodzinnym i prywatnym, a także zawodowym.  To tutaj kończą się wymówki i pozbywamy się zafałszowanego obrazu siebie i sytuacji. Tu trzeba być autentycznym i prawdziwym.

 

Z czego wynika skuteczność Coaching Horse?

„Wyjdź ze swojej strefy komfortu.
Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie i niekomfortowo,
próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.”
                                                                                             Bryan Tracy

Tak duża efektywność metody wynika z faktu, że jest to proces orientacji emocjonalnej. Sama wiedza nie zmienia zachowania człowieka, nie można więc oczekiwać zauważalnych efektów zmian postaw i zachowań, jeżeli nauka nie jest połączona z doświadczaniem i emocjami. Zmiana zachowania wynika jedynie ze zmiany przekonań na własny temat i na temat skuteczności prezentowanych postaw i wzorców zachowań. I choć wszystkie nasze szkolenia są warsztatami, a więc uczeniem opartym na doświadczaniu i emocjach – szkolenie z końmi w roli współtrenerów przebija wszelkie inne metody swoją skutecznością.

Doświadczenie przebywania z końmi umożliwia całościowy rozwój osoby dzięki zaangażowaniu nie tylko umysłu, ale także emocji, intuicji i zmysłów. Nauka odbywa się zarówno na poziomie świadomości, jak i na głębszych pokładach psychiki. Ćwiczenia z końmi angażujące wszystkie sfery pomagają w rzeczywistej przemianie.

 

Czy lęk przed końmi osłabia  skuteczność pracy coachingowej?

Zdecydowana większość ludzi czuje respekt przed końmi, również ci, którzy pracują z nimi od lat.  Jest to normalny i zdrowy przejaw troski o siebie. Magia szkoleń z końmi polega właśnie na wykraczaniu poza strefy komfortu. Na każdym szkoleniu, prowadzonym przez nas, ogromnym szacunkiem darzymy przestrzeń intymną każdego naszego uczestnika. Jeżeli ktoś obawia się bliskości konia tak bardzo, że nie chce wziąć udziału w ćwiczeniu, pozostaje obserwatorem i dostarcza bardzo cennej informacji innym uczestnikom szkolenia. Najczęściej osoba taka przełamuje swój strach po pierwszym lub drugim ćwiczeniu i dołącza do realizowania zadań z końmi.

Jak skuteczne jest przełożenie na życie osobiste i zawodowe doświadczeń zdobytych podczas naszych warsztatów?

Obserwacje potwierdzają, że postawa ludzi w stosunku do koni jest spójna z ich postawą w stosunku do ludzi. Jesteśmy tym kim jesteśmy, działamy w oparciu o nawykowe wzorce i reakcje. Wzorce te doskonale ujawniają się w sytuacji stresu w życiu osobistym, relacjach z partnerem podczas pracy  z nieznanym, dużym zwierzęciem. Te same nawyki i postawy ludzie prezentują wobec członków swojej rodziny, a także w obszarach zawodowych i innych sferach życia osobistego.

Wszystko, czego Ty osobiście lub we wspólnej pracy z partnerem doświadczysz podczas Horse Coachingu na długo w Was pozostanie i wywrze realny wpływ na poprawę Waszych relacji. Rozbudzi to waszą refleksyjność, wzmocni poczucie sprawczości i siły, a zarazem uważności i delikatności w relacji.

 

Doświadcz niezwykłej przemiany

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w sesji coachingowej indywidualnej lub warsztacie wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń. W kalendarzu na stronie kontaktu pojawiają się aktualne terminy organizowanych warsztatów oraz interesujące promocje. Polub fanpage aby zawsze mieć najświeższy dostęp do interesujących ofert, promocji lub zapisz się do newslettera i korzystaj z ofert specjalnych oraz warsztatów tematycznych. Zajrzyj też na stronę https://mediacje-rodzinne.eu/coaching-horse-w-terapii-malzenskiej-i-rozwoju-osobistym/ – będą się tam pojawiały najnowsze inspiracje dotyczące pracy metodą Coaching Horse.

   Wzbogać formy swojego osobistego rozwoju  i doświadcz głębokiej przemiany, która z całą                                                                                                                           pewnością wywrze ogromny i pozytywny wpływ na Twoje życie, relacje i związek.

 

19 thoughts to “Coaching Horse jako głęboka forma pracy nad sobą i swoim związkiem

 • Ula - książkowe powroty

  Na terapiach i psychologii się nie znam (i nie lubię), ale konie kocham, odkąd pamiętam. Jeździłam, i to całkiem nieźle, będąc nastolatką i cholernie mi tego brakuje. Pamiętam, że kontakt z końmi zawsze bardzo mnie wyciszał.

  Odpowiedz
  • KasiakaG

   O to to. Ze mną dokładnie tak samo. Sama nie wiem kiedy i dlaczego przestałam jeździć ale tak lepiej mi było wtedy.

   Odpowiedz
 • Kasia

  Jeszcze nigdy nie słyszałam o tej formie coachingu. Dziękuję za ten wpis ☺

  Odpowiedz
 • La Petite Polonaise

  Cieszę się, że tu trafiłam bo nie znałam wcześniej tej metody. Bardzo interesujący wpis! Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
 • Dużo Smaku

  Bardzo interesujący wpis. Nie wiedziałam nawet że istnieje coś takiego jak Coaching Horse… Intrygujące

  Odpowiedz
 • Ewa

  Pierwszy raz czytam o tego rodzaju terapii, a trochę się interesuję i końmi i rozwojem osobistym 🙂

  Odpowiedz
 • IZA

  Ciekawe. Mnie w nazywaniu i akceptowaniu emocji bardzo pomógł kurs uważnosci. Polecam 🙂

  Odpowiedz
 • Panna Kwiatkowska

  Konie są bardzo wyczulone na wszelkie sygnał, jakie świadomie, lub podświadomie im dajemy. Kontakt z nimi może nas nauczyć zwłaszcza kontrolowania swojej mowy ciała 🙂

  Odpowiedz
  • Bookendorfina Izabela Pycio

   Niezwykłe, jak wiele i my od nich odbieramy, szczególna magiczna więź się wytwarza, dlatego nie dziwię się, że konie są tak przydatne w terapii.

   Odpowiedz
 • Pojedztam.pl

  Nie słyszałam wcześniej o tym pomyśle i propozycji, chętnie poczytam więcej na ten temat.

  Odpowiedz
 • Honorata

  Naprawdę nie słyszałam jeszcze o takiej metodzie w której konie wspomagają rozwój kompetencji. Na jakie pomysły ludzie wpadają.

  Odpowiedz
 • Bookendorfina Izabela Pycio

  Może jestem dużym romantykiem, ale jest coś magicznego w kontakcie z końmi, wiele daje mi możliwość obecności przy nich, nawet nie muszę konno jeździć, aby poczuć szczególną więź. Uwielbiam te zwierzęta.

  Odpowiedz
 • Magdalena Zlatner

  Przyznam, że pierwsz raz czytam o takiej formie leczenia. Lubię kontakt ze zwierzętami, a konie są wspaniałe. Bardzo podoba mi się taka oferta terapii.

  Odpowiedz
 • Iza D

  To raczej nie dla mnie, bo ja się koni raczej boję 😉

  Odpowiedz
 • TosiMama

  Nie słyszałam nigdy o tej formie coachingu. Myślę, że dla osób, które potrzebują wsparcia może być interesująca i pomocna.

  Odpowiedz
 • Anna

  Slyszalam, ze przebywanie z konmi dobrze nam robi, miedzy innymi uspokaja, tym takze dzieci.

  Odpowiedz
 • Anna

  Kontakt z konmi dobrze nam robi, widze po to dzieciach, uspokaja je. Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 • Beata REDZIMSKA

  O jaka fajna forma terapii, a pewnie tez i przy okazji relaksu i docierania do glebi samego siebie, a przez to pomagajaca zrozumiec, czego tak naprawde w zyciu szukamy i docelowo pomagajaca ulozyc nam lepiej relacje z innymi ludzmi. Pozdrawiam serdecznie Beata

  Odpowiedz
 • Agata

  Bardzo ciekawa ta metoda, dziękuję za jej przedstawienie!

  Odpowiedz

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *